Geometrický plán na odňatie z PPF

Geometrický plán na odňatie z PPF

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu druhu pozemku. Ide o  zmenu poľnohospodárskej pôdy ako je napríklad orná pôda, trvalé trávnaté porasty  na ostatnú plochu (zastavanú plochu).

 

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • rozhodnutie o trvalom odňatí z PPF  
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

 

Podrobný rozpis postupu a pravidiel pri procese odňatia  nájdete v mojom článku   Zmena druhu pôdy.

 

Žiadosť o cenovú ponuku

 

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete v článku “Geometrický plán”.