Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geometrický plán sa vyhotovuje ako príloha ku Znaleckému posudku. Znalecký posudok určí stupeň rozostavanosti stavby. Využíva sa to najmä keď klient potrebuje získať hypotekárny úver alebo  dotáciu na zelené energie alebo k poisteniu rozostavanej stavby.

 

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie rozostavanej stavby
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • znalecký posudok
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

 

Žiadosť o cenovú ponuku

 

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete v článku “Geometrický plán”.