geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán sa vyhotovuje na zameranie novostavby domu, garáže, spevnených plôch, inžinierskych stavieb a iných stavieb ku ktorým je potrebné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Geometrický plán sa vyhotovuje aj v prípade dodatočnej legalizácie stavby alebo v prípade potreby zápisu stavby postavenej pred 1. októbrom 1976 do katastra nehnuteľností.

 

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie stavby
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

 

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • oznámenie o určení súpisného čísla
  • potvrdenie o existencii stavby   (stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976)
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

 

Žiadosť o cenovú ponuku

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

 

Užitočné informácie o geometrickom pláne podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k hnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a podľa Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov  (S 74.20.73.43.00) nájdete v článku “Geometrický plán”.