Zmena druhu pôdy

Zmena druhu pozemku

Dôvodov na zmenu druhu pôdy existuje viacero. Najčastejšie je to plánovaná výstavba alebo legalizácia už existujúcich stavieb. O odňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste.

Postup je nasledovný:

Zistiť či sa parcela nachádza v intraviláne alebo extravílane obce.

 

Zmena druhu pozemku – intravilán

  • Ak zistím, že som v intraviláne treba preveriť u projektanta koľko m2 potrebujeme odňať
  • Ak potrebujem odňať do 500 m2 rieši sa prostredníctvom stanoviska

– doložíme situáciu od projektanta
– vyjadrenie z príslušnej Obce, že stavebný zámer je v súlade s územným plánom
– vyplnenú žiadosť a poplatok 3€

  • Ak potrebujem odňať viac ako 500 m2 postup je rovnaký ako pri parcelách v extraviláne

 

Zmena druhu pozemku – extravilán

Postup ak zistím, že som v extraviláne alebo v intraviláne a chcem odňať viac ako 500 m2:

  • Odňatie z pôdneho fondu sa rieši prostredníctvom rozhodnutia

– doložíme situáciu od projektanta
– vyjadrenie z príslušnej Obce, že zámer je v súlade s územným plánom
– potvrdenie stavebného úradu o zlúčení stavebného a územného konania
– geometrický plán s uvedenou BPEJ
– bilancia skrývky humusového horizontu
– vyplnenú žiadosť a poplatok 33€

 

Zmena druhu pozemku – odňatie do 15 m2

Postup ak zistím, že som v extraviláne alebo v intraviláne a chcem odňať menej ako 15 m2:

  • Odňatie z pôdneho fondu sa rieši prostredníctvom stanoviska

Doložíme:

– geometrický plán s uvedenou BPEJ
– vyplnenú žiadosť a poplatok 3€

 

Zmena druhu pozemku – Usporiadanie nezákonného stavu

Tento spôsob odňatia sa využíva pri legalizácii už postavených stavieb

  • Odňatie z pôdneho fondu sa rieši prostredníctvom rozhodnutia

Doložíme:

– geometrický plán s uvedenou BPEJ
– doklady preukazujúce dátum vzniku stavby: stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o udelení súpisného čísla…
– vyplnenú žiadosť a poplatok 33 €

 

Zmena druhu pozemku – Odvody a zľavy

Pri trvalom a dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa za záber pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 9. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004. Kód BPEJ nájdete v geometrickom pláne.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je ustanovená v prílohe zákona.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Viac o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nájdete v Nariadený Vlády SR č. 58 z 13. marca 2013.

 

Od odvodu je oslobodené

Podľa predpisu č. 192/2014 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa dopĺňa § 4 o písmeno f) nasledovne:

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na:

….f) pozemok pod rodinným domom

  1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
  2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2