Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie

Geometrický plán sa vyhotovuje na určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nemajú založený list vlastníctva v registri KN-C.

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností
  • vyhotovenie zmluvy

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku