Geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Geometrický plán sa vyhotovuje na zameranie novostavby domu, garáže, spevnených plôch, inžinierskych stavieb a iných stavieb ku ktorým je potrebné vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Geometrický plán sa vyhotovuje aj v prípade dodatočnej legalizácie stavby alebo v prípade potreby zápisu stavby postavenej pred 1. októbrom 1976 do katastra nehnuteľností.

Služba obsahuje:

  • geodetické zameranie stavby
  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • oznámenie o určení súpisného čísla
  • potvrdenie o existencii stavby   (stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976)
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku