Vytýčenie stavieb

Vytýčenie sa realizuje na základe podkladov od projektanta. Rozsah vytýčenie sa určuje podľa požiadaviek klienta.

Najčastejšie sa vytyčuje polohová a výšková poloha stavby, hlavné polohové čiary alebo hlavné osi, hlavné polohové a výškové body trás.

Služba obsahuje:

  • vytýčenie bodov stavby v teréne
  • vytyčovací výkres stavby
  • zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov
  • technická správa
  • grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov
  • autorizačné overenie
  • protokol o vytýčení stavby v elektronickej podobe (PDF, DXF, DGN, DWG)

Protokol o vytýčení stavby sa odovzdáva spolu s vytyčovacím výkresom ako záväzný dokument pri kolaudácii stavby (Stavebný zákon  č. 50/1976 Zb.).

Pri vytyčovaní stavby využívame profesionálnu techniku.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku