Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

300/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14. júla 2009,ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

§35

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

(1) Vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v definovanej realizácii záväzného geodetického systému. Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje číselné a grafické spracovanie výsledkov merania skutočnej polohy a výšok pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme. Priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení sa realizuje pred ich zakrytím.

(2) Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je podkladom na

  1. a) kolaudáciu stavby,
  2. b) projektovú činnosť a zmenu stavby,
  3. c) spracovanie údajov pre tvorbu geografických informačných systémov.

(3) Geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby je vyhotovená priamym geodetickým meraním nadväzujúcim na vytyčovaciu sieť stavby.

(4) Elaborát z geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby obsahuje:

  1. a) technickú správu,
  2. b) zoznam súradníc a výšok podrobných bodov,
  3. c) súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme.

 

Pri meraní skutočného vyhotovenia stavby využívame profesionálnu  techniku.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku