Grafická identifikácia
Spätná identifikácia parciel

Identifikácia parciel je porovnanie zápisu a zákresu parcely podľa listiny alebo iných operátov so zápisom parcely v registri „C“ a jej zákresom v katastrálnej mape.

Ak je potrebné pre účely právnych úkonov zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti vyhotovuje sa spätná identifikácia parciel.

Spätná identifikácia parciel je porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave.

Podľa stavu príslušného katastrálneho operátu je možné zistiť históriu parcely až 100 rokov dozadu.

Grafická identifikácia parciel je grafické znázornenie parcely právneho stavu a parcely v katastrálnej mape.

Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri „E“, do katastrálnej mapy registra „C“.

Služba obsahuje:

  • grafická identifikácia
  • grafická identifikácia v elektronickej podobe ( PDF, DXF, DGN, DWG)
  • súradnice lomových bodov

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku