Geometrický plán na odňatie z PPF

Geometrický plán sa vyhotovuje na zmenu druhu pozemku. Ide o  zmenu poľnohospodárskej pôdy ako je napríklad orná pôda, trvalé trávnaté porasty  na ostatnú plochu (zastavanú plochu).

Služba obsahuje:

  • autorizačné overenie
  • úradné overenie
  • vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne
  • geometrický plán – 3 rovnocenné vyhotovenia ( prípadne viac vyhotovení – po dohode)
  • geometrický plán v elektronickej podobe (PDF, DXF, DWG, DGN)

V prípade záujmu môžme zabezpečiť súvisiace služby:

  • rozhodnutie o trvalom odňatí z PPF
  • podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností

Podrobný rozpis postupu a pravidiel pri procese odňatia  nájdete v mojom článku   Zmena druhu pôdy.

V prípade záujmu o viaceré služby sú v ponuke cenovo výhodné balíky služieb.

Žiadosť o cenovú ponuku