Ochranné pásma

Ochranné pásma stavieb, pohrebísk a krematória, dopravných ciest, železničných tratí, vodných stavieb, sietí, verejného vodovodu, kanalizácií, elektroenergetických zariadení, plynárenských zariadení, telekomunikácií, lesa.

Zobraziť článok

Právny audit nehnuteľnosti

Právny audit nehnuteľnosti zahŕňa komplexné preverenie stavu nehnuteľnosti. A to nie len momentálneho stavu nehnuteľnosti ale aj historické skutočnosti – identifikácie, ktoré majú vplyv na stav nehnuteľnosti.

Zobraziť článok

Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má…

Zobraziť článok

Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má…

Zobraziť článok

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je rozdielne pre: skolaudované stavby, skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť, skolaudované pred 1. 10. 1976, rozostavané stavby. Nové stavby skolaudované v období od. 1. októbra 1976 do súčasnosti...

Zobraziť článok

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku

Bratislava - 5. mája 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Prehľad zmien: Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou……

Zobraziť článok

Zmena druhu pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má…

Zobraziť článok

Zrušenie obmedzení pri prevode pôdy

V zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 11. 02. 2019 publikovaný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom Ústavný súd rozhodol, že ustanovenia § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej…

Zobraziť článok

Geometrický plán

Gemetrický plán z pohľadu zákona Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítajte si dôležité informácie: Geometrický plán 162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych...

Zobraziť článok

Vytýčenie hraníc pozemkov

Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré…

Zobraziť článok

Vymedzenie niektorých pojmov

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania……

Zobraziť článok