Vymedzenie niektorých pojmov

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od…