Ochranné pásma

Ochranné pásma stavieb, pohrebísk a krematória, dopravných ciest, železničných tratí, vodných stavieb, sietí, verejného vodovodu, kanalizácií, elektroenergetických zariadení,…


0 Comments6 Minúty

Právny audit nehnuteľnosti

Právny audit nehnuteľnosti zahŕňa komplexné preverenie stavu nehnuteľnosti. A to nie len momentálneho stavu nehnuteľnosti ale aj historické skutočnosti – identifikácie, ktoré majú…


0 Comments1 Minúty

Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Čoraz častejšie sa stretávam s problematikou rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve. Preto by som rada poradila ľudom, ktorí riešia rovnaký problém ako postupovať. V…


0 Comments2 Minúty

Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je…


0 Comments4 Minúty

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je rozdielne pre: skolaudované stavby, skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť, skolaudované pred 1. 10. 1976, rozostavané…


0 Comments1 Minúty

Nové pravidlá pre vydržanie pozemku

Bratislava - 5. mája 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s…


0 Comments2 Minúty

Zmena druhu pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je…


0 Comments4 Minúty

Zrušenie obmedzení pri prevode pôdy

V zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 11. 02. 2019 publikovaný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorom Ústavný súd rozhodol, že ustanovenia § 4, § 5 a § 6…


0 Comments1 Minúty

Geometrický plán

Gemetrický plán z pohľadu zákona Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítajte si dôležité informácie: Geometrický plán 162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z…


0 Comments37 Minúty

Vytýčenie hraníc pozemkov

Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice…


0 Comments4 Minúty