Právny audit nehnuteľnosti

Právny audit nehnuteľnosti zahŕňa komplexné preverenie…


Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Čoraz častejšie sa stretávam s problematikou rozdelenie…


Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný…


Geometrický plán

Gemetrický plán z pohľadu zákona Národnej rady Slovenskej…


Zrušenie obmedzení pri prevode pôdy

V zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 11. 02. 2019…


Vytýčenie hraníc pozemkov

Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a…