Geometrický plán

162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Geometrický plán

162/1995 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

§67

Geometrický plán

(1) Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19) Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.

(2) Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.

(3) Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu, 20) alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

(4) Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu.

(5) Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

461/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

§ 3

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

Vyhotovovanie geometrického plánu

§ 45

(1)Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú

 1. a) údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,
 2. b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané

do listu vlastníctva,

 1. c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 10)
 2. d) údaje o bodoch geodetických základov.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis.

§ 46

(1) Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo alebo dočasne lomové body hraníc, ktoré sú predmetom zmeny, ak tieto nie sú už označené.

(2) Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu alebo oznámenia o vykonaní zápisu práva do katastra záznamom.

S 74.20.73.43.00

S M E R N I C E

NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

PRVÁ ČASŤ

GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 2

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

§ 3

Použitie geometrických plánov

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na. zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností (ďalej len “KN”) aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN, okrem prípadu uvedeného v § 6 ods. 7.

(3) Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený 3) fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (ďalej len “katastrálnym odborom okresného úradu”).

§ 4

Vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na.:

 1. a) rozdelenie nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. l, 2 a 3),
 2. b) úpravu hranice nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 4),
 3. c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam {vzory sú v prílohách č. 5,6 a 7),
 4. d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná (vzory sú v prílohách č. 8, 9, 10, 11 a 23),
 5. e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena; vzory sú v prílohách č. 12, 13 a 14),
 6. f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. 15, 16 a 17),
 7. g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis7) ),
 8. h) zlúčenie nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 18),
 9. i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (vzory sú v prílohách č.19,20 a 21 ),
 10. j) pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis),
 11. k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN (ďalej len v “registri C KN”) a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel (vzor je v prílohe č. 22),

(1) zmenu hranice zastavaného územia obce.

(2) Geometrické plány vyhotovujú:

 1. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kar-tografické činnosti , podľa ods. 1 písm. a) až 1),
 2. b) katastrálne odbory okresných úradov podľa ods. 1. písm. g).

(3) Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách (vzory sú v prílohe č. 26).

(4) Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na. kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.

(5) Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.

(6) Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov.

§ 16

Úradné overenie geometrického plánu

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach (podľa požiadaviek objednávateľa geometrického plánu možno predložiť aj väčší počet vyhotovení), pričom jeden prvopis ostáva, na, katastrálnom odbore okresného úradu.

(2) Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia byť autorizačne overené.

(3) Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s geometrickým plánom:

 1. a) záznam podrobného merania zmien (s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 4),
 2. b) výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP24), (ak tieto boli zriaďované),
 3. c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
 4. d) výpočet výmer parciel a ich dielov,
 5. e) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch 25), ktoré boli potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, resp. zničené.

(4) V katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu, sa okrem podkladov uvedených v ods. 1 a 3 predkladá na dohovorenom pamäťovom nosiči aj geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte podľa § 13.

(5) Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres novonavrhovaného stavu do katastrálnej mapy, prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania. Ak sa vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, katastrálny odbor okresného úradu vykoná. v primeranom rozsahu kontrolu meraných omerných mier novým prepočtom zo súradníc podrobných bodov, kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov ležiacich na priamke medzi pôvodnými bodmi, prípadne vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak sa predkladá geometrický plán aj na pamäťovom nosiči, jeho kontrola sa vykoná v podmienkach používaného interaktívneho grafického systému.

(6) Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti geometrický plán s dokumentáciou uvedenou v ods. 3 a 4 a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických plánov (register G1).

(7) Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, zamestnanec katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, geometrický plán v príslušnej časti popisového poľa plánu v mene katastrálneho odboru

(8) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených menej ako dvadsaťpäť dielov, . príp. ak ide o plán na líniové stavby kratšie ako 1,5 km a ak je v súlade s príslušnými predpismi, katastrálny odbor okresného úradu geometrický plán úradne overí v termíne do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(9) Geometrický plán na. stavbu diaľnice a geometrický plán na pozemkové úpravy katastrálny odbor okresného úradu overí v termíne do 15 pracovných dní odo dňa. podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(10) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje viac ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených viac ako dvadsaťpäť dielov, príp. ak ide o geometrický plán na líniové stavby dlhšie ako je uvedené v ods. 8, katastrálny odbor okresného úradu ho overí v termíne do 30 pracovných dní odo dňa podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(11) Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, resp. po doplnení geometrického plánu a po jeho opätovnom predložení na úradné overenie a ak nie sú zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí geometrický plán v skrátenej lehote.

(12) Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje.

300/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Úradné overenie

§ 44

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra.

(2) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav podľa § 21 písm. d) až h) sa predkladajú na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledných elaborátov a operátov zostáva v dokumentácii správy katastra.

(3) Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

(4) Výsledný operát merania a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

§ 45

(1) Správa katastra pred úradným overením výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b), d) a e) zákona preskúma súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra nehnuteľností a informačného systému geodetických základov ku dňu overenia. Správa katastra preskúma súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami, súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami.

(2) Správa katastra pred úradným overením geometrického plánu preskúma:

 1. a) či predložený operát geometrického plánu obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu,
 2. b) vzájomný súlad údajov jednotlivých súčastí operátu geometrického plánu,
 3. c) súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
 4. d) súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
 5. e) súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami,
 6. f) súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami,
 7. g) či podklady na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch sú použiteľné na aktualizáciu údajov,
 8. h) či meranie bolo pripojené na aktívne geodetické základy alebo spôsobom podľa osobitného predpisu.

(3) Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch vykoná správa katastra automatizovaným spôsobom.

(4) Pri zistení nesúladov správa katastra vyhotoví protokol o kontrole.

§ 46

(1) Úradné overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou “Úradne overené podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii”, doplnenou menom, priezviskom, podpisom osoby oprávnenej na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky správy katastra so štátnym znakom.

(2) Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 a výsledky podľa §44 ods. 3 a 4, ktoré podliehajú úradnému overeniu, overí správa katastra do štrnástich pracovných dní odo dňa predloženia.

(3) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia. Predmetom úradného overenia je výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav, výsledný operát registra pôvodného stavu, výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, mapa projektu pozemkových úprav a záznamy merania.

(4) Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 44 nie je spôsobilý na úradné overenie, správa katastra ho bez úradného overenia vráti navrhovateľovi spolu s protokolom o zistených nedostatkoch v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3.

§ 67

Geometrický plán

(1) Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19) Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.

(2) Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.

(3) Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu, 20) alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

(4) Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu.

(5) Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

461/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

§ 3

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

Vyhotovovanie geometrického plánu

§ 45

(1)Záväznými podkladmi na vyhotovenie geometrického plánu sú údaje súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií. Ďalšími podkladmi sú

 1. a) údaje z pozemkovej knihy, zo železničnej knihy a z ich operátov a údaje bývalého pozemkového katastra,
 2. b) údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané

do listu vlastníctva,

 1. c) dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 10)
 2. d) údaje o bodoch geodetických základov.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, ak údaje doterajšieho stavu geometrického plánu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Ak sa v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu zmenia údaje tvoriace doterajší stav geometrického plánu, ale nie je potrebné upraviť údaje o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny predloženej na zápis.

§ 46

(1) Pred vykonaním meračských prác na vyhotovenie geometrického plánu vlastník alebo iná oprávnená osoba označí trvalo alebo dočasne lomové body hraníc, ktoré sú predmetom zmeny, ak tieto nie sú už označené.

(2) Ak lomové body novourčovanej alebo zmenenej hranice pozemku nie sú trvalo označené, označí ich vlastník alebo iná oprávnená osoba v lehote do 30 dní po doručení rozhodnutia o povolení vkladu alebo oznámenia o vykonaní zápisu práva do katastra záznamom.

S 74.20.73.43.00

S M E R N I C E

NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

PRVÁ ČASŤ

GEOMETRICKÉ PLÁNY

§ 2

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

§ 3

Použitie geometrických plánov

(1) Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných práv a môže slúžiť aj na. zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností (ďalej len “KN”) aj ako podklad na obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií.

(2) Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN, okrem prípadu uvedeného v § 6 ods. 7.

(3) Pre potreby KN sa používa len geometrický plán autorizačne overený 3) fyzickou osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN (ďalej len “katastrálnym odborom okresného úradu”).

§ 4

Vyhotovovanie geometrických plánov

(1) Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na.:

 1. a) rozdelenie nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. l, 2 a 3),
 2. b) úpravu hranice nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 4),
 3. c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam {vzory sú v prílohách č. 5,6 a 7),
 4. d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná (vzory sú v prílohách č. 8, 9, 10, 11 a 23),
 5. e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena; vzory sú v prílohách č. 12, 13 a 14),
 6. f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností (vzory sú v prílohách č. 15, 16 a 17),
 7. g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis7) ),
 8. h) zlúčenie nehnuteľností (vzor je v prílohe č. 18),
 9. i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí (vzory sú v prílohách č.19,20 a 21 ),
 10. j) pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis),
 11. k) rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN (ďalej len v “registri C KN”) a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel (vzor je v prílohe č. 22),

(1) zmenu hranice zastavaného územia obce.

(2) Geometrické plány vyhotovujú:

 1. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kar-tografické činnosti , podľa ods. 1 písm. a) až 1),
 2. b) katastrálne odbory okresných úradov podľa ods. 1. písm. g).

(3) Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách (vzory sú v prílohe č. 26).

(4) Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na. kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.

(5) Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.

(6) Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov.

§ 16

Úradné overenie geometrického plánu

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti, a to najmenej v štyroch vyhotoveniach (podľa požiadaviek objednávateľa geometrického plánu možno predložiť aj väčší počet vyhotovení), pričom jeden prvopis ostáva, na, katastrálnom odbore okresného úradu.

(2) Všetky vyhotovenia geometrického plánu predložené na úradné overenie musia byť autorizačne overené.

(3) Vyhotoviteľ geometrického plánu predkladá na úradné overenie spolu s geometrickým plánom:

 1. a) záznam podrobného merania zmien (s výnimkou uvedenou v § 7 ods. 4),
 2. b) výsledný operát zriaďovania novourčených bodov PBPP24), (ak tieto boli zriaďované),
 3. c) zoznam súradníc novourčených podrobných bodov,
 4. d) výpočet výmer parciel a ich dielov,
 5. e) oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch 25), ktoré boli potrebné na zameranie zmeny a neboli nájdené, prípadne boli poškodené, resp. zničené.

(4) V katastrálnych územiach, ktoré určí katastrálny odbor okresného úradu, sa okrem podkladov uvedených v ods. 1 a 3 predkladá na dohovorenom pamäťovom nosiči aj geometrický plán v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách a výmennom formáte podľa § 13.

(5) Katastrálny odbor okresného úradu pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN ku dňu úradného overenia, súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, ceruzkový zákres novonavrhovaného stavu do katastrálnej mapy, prípadne preskúma ďalšie náležitosti, presnosť, alebo vykoná kontrolné merania. Ak sa vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, katastrálny odbor okresného úradu vykoná. v primeranom rozsahu kontrolu meraných omerných mier novým prepočtom zo súradníc podrobných bodov, kontrolu výpočtu súradníc nových lomových bodov ležiacich na priamke medzi pôvodnými bodmi, prípadne vykoná ďalšie kontrolné činnosti. Ak sa predkladá geometrický plán aj na pamäťovom nosiči, jeho kontrola sa vykoná v podmienkach používaného interaktívneho grafického systému.

(6) Ak katastrálny odbor okresného úradu zistí nesúlad východiskových údajov KN uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi KN, nesúlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, alebo iné nedostatky, vráti geometrický plán s dokumentáciou uvedenou v ods. 3 a 4 a s protokolom o kontrole obsahujúcim zistené nedostatky vyhotoviteľovi bez úradného overenia. Dátum vrátenia sa vyznačí do registra overených geometrických plánov (register G1).

(7) Ak je geometrický plán vyhotovený v súlade s príslušnými predpismi, zamestnanec katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť, geometrický plán v príslušnej časti popisového poľa plánu v mene katastrálneho odboru

(8) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje menej ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených menej ako dvadsaťpäť dielov, . príp. ak ide o plán na líniové stavby kratšie ako 1,5 km a ak je v súlade s príslušnými predpismi, katastrálny odbor okresného úradu geometrický plán úradne overí v termíne do 7 pracovných dní odo dňa podania geometrického plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(9) Geometrický plán na. stavbu diaľnice a geometrický plán na pozemkové úpravy katastrálny odbor okresného úradu overí v termíne do 15 pracovných dní odo dňa. podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(10) Ak geometrický plán v novom stave výkazu výmer obsahuje viac ako dvadsaťpäť novovytvorených parciel, alebo v zmenách výkazu výmer je riešených viac ako dvadsaťpäť dielov, príp. ak ide o geometrický plán na líniové stavby dlhšie ako je uvedené v ods. 8, katastrálny odbor okresného úradu ho overí v termíne do 30 pracovných dní odo dňa podania plánu; inak ho v tejto lehote vráti.

(11) Po odstránení nedostatkov uvedených v protokole o kontrole, resp. po doplnení geometrického plánu a po jeho opätovnom predložení na úradné overenie a ak nie sú zistené ďalšie nedostatky, katastrálny odbor okresného úradu úradne overí geometrický plán v skrátenej lehote.

(12) Úradné overenie geometrického plánu katastrálnym odborom okresného úradu je správny úkon, ktorý sa spoplatňuje.

300/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14. júla 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Úradné overenie

§ 44

(1) Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra.

(2) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav podľa § 21 písm. d) až h) sa predkladajú na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledných elaborátov a operátov zostáva v dokumentácii správy katastra.

(3) Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie podrobných geodetických bodov sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

(4) Výsledný operát merania a zobrazenia objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, sa predkladá na úradné overenie príslušnej správe katastra, a to najmenej v dvoch vyhotoveniach; jeden exemplár výsledného operátu zostáva v dokumentácii správy katastra.

§ 45

(1) Správa katastra pred úradným overením výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností podľa § 6 písm. a), b), d) a e) zákona preskúma súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra nehnuteľností a informačného systému geodetických základov ku dňu overenia. Správa katastra preskúma súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami, súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami.

(2) Správa katastra pred úradným overením geometrického plánu preskúma:

 1. a) či predložený operát geometrického plánu obsahuje súčasti podľa osobitného predpisu,
 2. b) vzájomný súlad údajov jednotlivých súčastí operátu geometrického plánu,
 3. c) súlad východiskových údajov s platnými údajmi katastra,
 4. d) súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami,
 5. e) súlad označenia záznamov podrobného merania zmien s pridelenými číslami,
 6. f) súlad čísel novourčených podrobných geodetických bodov s pridelenými číslami,
 7. g) či podklady na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch sú použiteľné na aktualizáciu údajov,
 8. h) či meranie bolo pripojené na aktívne geodetické základy alebo spôsobom podľa osobitného predpisu.

(3) Kontrolu podkladov na aktualizáciu údajov katastra nehnuteľností vo výmenných formátoch vykoná správa katastra automatizovaným spôsobom.

(4) Pri zistení nesúladov správa katastra vyhotoví protokol o kontrole.

§ 46

(1) Úradné overenie vykoná osoba poverená katastrálnym úradom doložkou “Úradne overené podľa § 9 zákona o geodézii a kartografii”, doplnenou menom, priezviskom, podpisom osoby oprávnenej na úradné overovanie, dátumom a odtlačkom okrúhlej pečiatky správy katastra so štátnym znakom.

(2) Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 a výsledky podľa §44 ods. 3 a 4, ktoré podliehajú úradnému overeniu, overí správa katastra do štrnástich pracovných dní odo dňa predloženia.

(3) Výsledné elaboráty a operáty geodetických činností na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia. Predmetom úradného overenia je výsledný elaborát určenia hranice obvodu projektu pozemkových úprav, výsledný operát registra pôvodného stavu, výsledný elaborát rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, mapa projektu pozemkových úprav a záznamy merania.

(4) Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 44 nie je spôsobilý na úradné overenie, správa katastra ho bez úradného overenia vráti navrhovateľovi spolu s protokolom o zistených nedostatkoch v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3.