S M E R N I C E

NA VYHOTOVOVANIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV

A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

DRUHÁ ČASŤ

VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV

§19

Vytýčenie hraníc pozemku

(1) Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade.

(2) Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

(3) Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú trvalo označované 17) vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice do 30 dní od úradného overenia operátu vytýčenia hranice pozemku za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná.

(4) Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa., ani nezanikajú práva k ne-hnuteľnostiam.

(5) Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať:

  1. a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti,
  2. b) katastrálny odbor okresného úradu.

(6) Operát z vytyčovania hranice pozemku podlieha autorizačnému overeniu a úradnému overeniu.

(7) K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby), ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice.

§29

Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku

(1) Autorizačné overenie operátu vytyčovania hraníc pozemku vykonáva autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie pri vykonávaní znaleckej činnosti, ak má. na to osobitnú odbornú spôsobilosť.

(2) Autorizovaný geodet a kartograf, prípadne znalec v odbore geodézie a kartografie, pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku preskúma, či kvalita a presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, ako aj ďalšie náležitosti operátu vytyčovania hraníc pozemku vyhovujú predpisom. Týmto overením preberá autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovednosť za správnosť uvedených údajov, za náležitosti a predpísanú presnosť meračských, vytyčovacích, výpočtových a zobrazovacích prác, za prípadný výber identických bodov a transformáciu, za. vykonanie príslušných kontrolných meraní, za správnosť očíslovania nových pevných bodov PBPP, za použitie najvhodnejších podkladov, za zvolenie metód a postupov, ktoré sú vyhovujúce pre dosiahnutie požadovanej presnosti, ako aj za obsahovú úplnosť operátu vytyčovania hraníc pozemku.

(3) Autorizačné overenie sa vykoná v zmysle § 10 ods. 2 týchto smerníc na všetkých prvopisoch operátu vytyčovania hraníc pozemku, a to na mieste na to vyhradenom vo vytyčovacom náčrte a v protokole o vytýčení hraníc pozemku.

(4) Katastrálny odbor okresného úradu umožní pred autorizačným overením operátu vytyčovania hraníc pozemku autorizovanému geodetovi a kartografovi, v priestoroch na to určených, vykonanie kontrolného kartometrického merania na použitých grafických podkladoch.

461/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Vytyčovanie hraníc pozemkov

§51

Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice.

§52

Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie správa katastra alebo právnická osoba zriadená úradom.

§53

Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

§54

(1) Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje

  1. a) vytyčovací náčrt,
  2. b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
  3. c) zoznam súradníc bodov,
  4. d) protokol o vytýčení hraníc pozemkov.