Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Čoraz  častejšie sa stretávam s problematikou rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve. Preto by som rada poradila ľudom, ktorí riešia rovnaký problém ako postupovať.

V prvom rade si treba uvedomiť, že každý podielnik má rovnaké práva. Čiže svoj podiel má v každom metri štvorcovom. Preto ak sa jeden z podielnikov rozhodne oddeliť  si svoju časť pozemku potrebuje na to súhlas všetkých ostatných.  Rozdelenie sa vykoná vyhotovením geometrického plánu.

Ak sa pozemok nachádza v extraviláne obce musí sa prihliadať aj na zákon o ochrane poľnohospodárskych a lesných pozemkov. V extraviláne je zákaz drobiť pozemky. V prípade poľnohospodárskych pozemkov novovzniknuté parcely nesmú byť menšie ako 2000 m2 a v prípade lesných pozemkov nesmú byť menšia ako 5000 m2. Pravdaže existujú výnimky.

 

Výnimky zo zákazu drobenia sa vzťahuje na prípady, ak:

  • a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
  • b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,
  • c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
  • d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

 

Spôsoby rozdelenia:

  1. Dohodou všetkých podielnikov

Vypracuje sa geometrický plán a s príslušnou zmluvou o rozdelení spoluvlastníckych podielov sa dá zapísať do katastra.

  1. Rozhodnutím súdu

V prípade, že sa spoluvlastníci medzi sebou nedohodnú na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, tak takéto podielové spoluvlastníctvo môže rozdeliť len súd na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

 

Pričom platia nasledovné pravidlá:

  • Súd nie je viazaný návrhom vysporiadania
  • Súd nemusí pozemok rozdeliť, ale ho za náhradu prizná jednému alebo viacerým spoluvlastníkom
  • Ak žiaden spoluvlastník neprejaví záujem súd nariadi predaj a výťažok rozdelí podľa výšky spoluvlastníckych podielov