Ochranné pásma

Ochranné pásma stavieb

Ochranné pásma pohrebísk a krematória (podľa zákona č. 470/2005, 131/2010):

 • ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska
 • ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória

         V týchto ochranných pásmach sa nesmú povolovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom!

                             

Ochranné pásma dopravných ciest (podľa zákona č. 35/1984 Zb. v §15):

 • 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie
 • 50 m od osi vozovky cesty I. triedy
 • 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná
 • 20 m od osi vozovky cesty III. triedy
 • 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie

         V cestných ochranných pásmach je zakázané vykonávať akúkoľvek stavebnú    činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby!

 

Ochranné pásma železničných tratí (podľa zákona 513/2009):

 • pre železničnú dráhu 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy
 • pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 m od osi krajnej koľaje
 • pre trolejbusovú dráhu 10 m od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia

        V ochrannom pásme železničných tratí je zakázané umiestňovať stavby, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ktoré by boli zameniteľné so signalizačnými zariadeniami na dráhe. Na akúkoľvek stavbu v takomto ochrannom pásme treba záväzné stanovisko špeciálneho stavebného úradu!

 

Ochranné pásma vodných stavieb

Na ochranu vodných stavieb podľa zákona c.184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (vodný zákon) môže podľa §51, ods.2 orgán štátnej vodnej správy určiť

pásmo ochrany vodnej stavby (ak nejde o verejný vodovod alebo kanalizáciu).

Ochrana vodných tokov a zariadení na nich je zabezpečená režimom v tzv. pobrežných

pozemkoch. Podľa § 45, ods.2 vodného zákona sú pobrežnými pozemkami:

 • pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku
 • do 5 m od brehovej ciary pri drobných tokoch
 • pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdušnej päty hrádze.

 

Ochranné pásma sietí

 

Ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie (podľa § 19 zákona č. 442/02 a 276/01):

 • 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru 500 mm vrátane
 • 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií nad priemer 500 mm

V ochrannom pásme verejného vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo stavby a vysádzať trvalé porasty!

 

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Na ochranu elektroenergetických zariadení sa podľa §19 zákon č.70/1998 Z.z.o energetike a zriaďujú

ochranné pásma v rozsahu :

 • 10 – 35 m obojstranne od krajného vodica u vonkajších elektrických vedení pri napätí

od 1 kV až nad 400 kV,

 • 1 – 3 m obojstranne u kábelových elektrických vedení,
 • 30 m od objektu alebo oplotenia elektrickej stanice,
 • 10 m od konštrukcie transformovne z VN na NN.

 

Ochranné pásma plynárenských zariadení

Na ochranu plynárenských zariadení sa zriaďujú podľa §27 energetického zákona ochranné pásma. Ich rozsah je stanovený podľa priemeru potrubia v nasledujúcich vzdialenostiach, meraných obojstranne od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného  plynárenského zariadenia:

 • 4 – 50 m pre plynovody a prípojky s DN menším ako 200 mm až nad 700 mm,
 • 1 m pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce,
 • 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zásobníky propán – butánu a pod.).

Na zamedzenie alebo zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení a na ochranu života, zdravia osôb a majetku sú určené bezpečnostné pásma. Ich rozsah je podľa § 28 energetického zákona podľa tlaku a dimenzie potrubia určený vzdialenosťou, meranou na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia takto:

 • 10 m pri STL plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území
 • 20 – 200 m pri VTL plynovodoch a prípojkách s DN menším ako 150 mm až nad 500 mm
 • 50 m pri plyniarnach a stáčiarňach propanu a propan – butánu
 • pri NTL STL plynovodoch a prípojkách v mestách a súvislej zástavbe obcí sa bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.

 

Ochranné pásma telekomunikácií

Na ochranu telekomunikačných vedení (kabelových) sa podľa zákona c. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo v šírke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadení sa určujú kruhové a smerové ochranné pásma. Rozsah týchto pásiem sa stanovuje individuálne výpočtom a potvrdzuje v územnom konaní. Kruhové ochranné pásmo môže byt vymedzené kružnicou s polomerom až 500 m.

 

Ochranné pásmo lesa

Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa

vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 • 10 zo zákona c. 326/2005 Z.z